Objava: 29/10/2021

3.izmjena FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a, M 2.2.1.- 7/21

Datum objave : 20. listopad 2023.

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 20. listopada 2023. godine donio 3. izmjenu FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a, M 2.2.1.- 7/21.

Izmjena FLAG natječaja odnosi se na produženje krajnjeg roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu te usklađenje ukupno raspoloživih sredstava javne potpore u okviru Mjere 2.2.1., i ovog FLAG natječaja sukladno odobrenim izmjenama Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. te odredbi članka 7. stavaka 3., 4. i 6. te članka 14. stavka 9. Pravilnik o provedbi LRSR (NN 27/19, i 77/20, 74/22, 8/23). Izmjenom natječaja novi rok za podnošenje konačnog Zahtjeva za isplatu je 30.11.2023. godine.

Tekst-FLAG-natjecaja_Mjera-2.2.1_sa -bez tc.

Tekst-FLAG-natjecaja_Mjera-2.2.1_sa -tc -3. Izmjena

 

 3.Izmjena FLAG obrazaca 12.A. Zahtjev za isplatu  i 12.B. Zahtjev za isplatu-Izjava o izdacima  

Datum objave: 15.01.2023

Uvođenjem eura kao službene valute izmijenjeni su Obrasci 12.A. Zahtjev za isplatu  i 12.B. Zahtjev za isplatu-Izjava o izdacima. Nove obrasce potrebno je koristiti prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu.

NOVI-Obrazac-12.A-Zahtjev-za-isplatu

NOVI-Obrazac-12.B-Zahtjev-za-isplatu-Izjava-o-izdacima

 

2.izmjena FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a, M 2.2.1.- 7/21

Datum objave : 03.ožujak 2022.

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 03.ožujka 2022. godine donio 2. izmjenu FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a, M 2.2.1.- 7/21.

Izmjena FLAG natječaja odnosi se na povećanje ukupno raspoloživih sredstava javne potpore sa 348.098,18 EUR na 360.103,23 EUR za sufinanciranje Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a.

V.1.2. Tekst-FLAG-natjecaja_Mjera-2.2.1_bez-tc 

V.1.2. Tekst-FLAG-natjecaja_Mjera-2.2.1_sa-tc –

_______________________________________________________________________________________

1.izmjena FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a, M 2.2.1.- 7/21

Datum objave: 12.studenog 2021.

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 12. studenog 2021. godine donio 1. izmjenu FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a, M 2.2.1.- 7/21.

Izmjena FLAG natječaja odnosi se na povećanje najvišeg iznosa javne potpore sa 110.000,00 EUR na 140.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti i povećanje najvišeg iznosa javne potpore za aktivnost pod rednim brojem 3.1. navedene u poglavlju 5. FLAG natječaja sa 105.000,00 EUR na 130.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti te usklađenje navedenih promjena u Obrascu 1.B Zahtjev za potporu – Lista troškova.

V.1.1.-Tekst FLAG natjecaja_Mjera 2.2.1_sa tc

V.1.1.-Tekst FLAG natjecaja_Mjera 2.2.1_bez tc

V.1.1.-Obrazac-1.B-Lista-troskova

_______________________________________________________________________________________________

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 29. listopada 2021. godine objavljuje 7. FLAG natječaj u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG-područja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 348.098,18 EUR odnosno 2.582.714,45 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 110.000 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG natječaja su:

 1. Aktivnosti pripreme i provedbe društvenih, gastronomskih, kulturnih i natjecateljskih događanja u području ribarske/maritimne tradicije i baštine te u području održivog ribarstva i akvakulture.
  • aktivnosti mogu uključivati održavanje manifestacija, festivala, fešti, sajmova, natjecanja, regata, izložbi i drugo.
 1. Aktivnosti pripreme i provedbe edukacije o ribarskoj/maritimnoj tradiciji i baštini ili o održivom ribarstvu i akvakulturi
  • aktivnosti mogu uključivati edukacije, radionice, stručne skupove, javna predstavljanja i sl. vezana uz temu ribarske/maritimne tradicije i baštine ili o održivom ribarstvu i akvakulturi
 1. Aktivnosti oživljavanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti u području ribarske/maritimne tradicije i baštine
  • aktivnosti mogu uključivati građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje malih ribarskih i/ili maritimnih „muzeja“ i/ili tematskih i/ili edukativnih i/ili interpretacijskih/multimedijalnih centara i/ili tematskih ruta i/ili dječjih igrališta  i/ili info punktova i sl.
  • aktivnosti restauracije predmeta/objekata/plovila i sl. vezanih uz lokalnu ribarsku/maritimnu baštinu
  • digitalizacija u području ribarske/maritimne tradicije i baštine i/ili uvođenje inovativnih sustava interpretacije i sl.,
  • aktivnosti mogu uključivati izradu promotivnih i dokumentarnih filmova o ribarenju i tradiciji ribarstva na području, izradu knjiga, izrada slikovnica, publikacija, brošura, vodiča i sl.
 1. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
  • Aktivnosti izrade audio/vizualnih materijala, dizajn logotipa projekta i/ili manifestacije i/ili događanja i sl., izrada i tisak promidžbenih materijala, izrada aplikacija, softwera-a, programa i sl. u svrhu promidžbe i vidljivosti; troškovi medijskog oglašavanja i vidljivosti; izrada web stranice, stranice na društvenim mrežama, i drugi troškovi povezani s promidžbom i vidljivošću.

Tekst FLAG natjecaja_Mjera 2.2.1

Pitanja i odgovori