Info

Lokalna akcijske grupe u ribarstvu/LAGUR (eng. Fisheries local actiongroup/FLAG) čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakulturnog područja i ima pravni oblik udruge.

Važan segment u ovome partnerstvu čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u lokalne inicijative od velike važnosti i kao takva uvjetovana je za opstojnost svakoga LAGUR-a/FLAG-a.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ osnovana je 13. siječnja 2016.godine sa sjedištem u Labinu, a predstavlja ribarstveno područje istočne Istre koje je funkcionalno, koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu. Proteže se na 5 (pet) jedinica lokalne samouprave od kojih su tri priobalne (Labin, Raša i Kršan), te dvije kontinentalne (Pićan i Sveta Nedelja).

Na području FLAG-a „Alba“ od 390 km2 sa 20.682  stanovnika postoji raznolikost prirodnih bogatstva kao što su Jadransko more, plodonosna Raška dolina i tok rijeke Raše, Plominski zaljev, plaže u Rapcu koje već 14 godina imaju status Plavih zastava, plaže u Prtlogu, Sv. Marini, Ravnima, Koromačnu, Tunarici, Trgetu, te u Plominskom zaljevu. Područje LAGUR-a „Alba“ ima vrijedno prirodno i kulturno nasljeđe koje je važno prepoznati, vrednovati i očuvati.

Na području LAGUR-a „Alba“ postoje 3 registrirana iskrcajna mjesta (Plomin i Rabac za brodove veće od 15m te Trget za brodove manje od 15m), a registrirano je  8 koča. Na području djeluju 67 ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova. Područje istočne Istre pogodno je za razvoj marikulture, osobito Raški zaljev, 11 ovlaštenika posjeduje povlasticu za bavljenje uzgojem školjaka – dagnja i kamenica.

LAGUR „Alba“ broji 32 člana (osnivača) i to 5 članova iz javnog sektora, 8 iz civilnog sektora i 19 članova iz gospodarskog sektora ribarstva. Ribarstveno područje  FLAGA-a „Alba“ ima veliki potencijal i mogućnosti za razvoj ribarstva, kao i prijenos ribarske kulture mlađim generacijama. Rad lokalne inicijative sufinanciran je iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020.