Strategija

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu predstavlja planski dokument kojim se kroz sagledavanje i razumijevanje društveno – ekonomskog razvoja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Alba“, njegovih razvojnih snaga i slabosti kao i uočenih razvojnih tendencija određuju ciljevi i prioriteti ribarskog područja Labinštine.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu je temeljni dokument nužan za daljnju prijavu na natječaje Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva. Nakon ocjenjivanja i odobravanja LRSR FLAG-a „Alba od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo lokalnim akcijskim grupama u ribarstvu dodijeliti će se potpora u okviru namjenskih bespovratnih sredstava za provedbu strategije i sufinanciranje projekata krajnjih korisnika u sektoru ribarstva. Predstavnici civilnog, javnog i gospodarskog sektora ribarstva javljat će se projektima na natječaje FLAG-ova. Ako je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom u ribarstvu koju je izradio FLAG, odobrit će se sredstva za njegovo sufinanciranje koje na kraju Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplaćuje korisniku. Strateški/razvojni ciljevi područja FLAG-a predstavljaju skup mjerljivih, jasno formuliranih i međusobno sukladnih ishoda koji proizlaze iz analize područja, odgovor su na prethodno identificirane potrebe i usmjereni su na dostizanje željenoga stanja prikazanog u viziji područja. LRSR sadrži pet razvojnih ciljeva unutar kojih je identificirano 5 operacija kojima se postižu konkretni rezultati. Temeljem strategije moći će se financirati sljedeće operacije:

  • Operacija 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture;
  • Operacija 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga, i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanje održivog ribarstva ribarstvenog područja FLAG-a;
  • Operacija 3.1.1. Ulaganja u objekte i prostora za prodaju ribe i drugih morskih proizvoda te u razvoj kratkih lanaca opskrbe
  • Operacija 4.2.1. Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja;
  • Operacija 5.2.1. – Potpora za aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama

Lokalna razvojne strategija u ribarstvu FLAG-a „Alba“ utemeljena je na LEADER i CLLD načelima u okviru koje je poseban naglasak na međusektorskoj suradnji predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora, uz osmišljavanje i provedbu mjera za aktivno uključivanje istih kako u izradu LRSR, tako i u njezinu implementaciju.

Ova Lokalna razvojna strategija odnosi se na vremensko razdoblje do 2020. godine.