Tijela FLAG-a Alba

Tijela FLAG-a Alba jesu: Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i Voditelj

Skupština je najviše tijelo FLAG-a i čine ju svi članovi. Skupština obavlja sljedeće poslove:

 • usvaja Statut FLAG-a i njegove izmjene i dopune,
 • donosi Poslovnik o svom radu i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz svoje nadležnosti,
 • donosi odluku o usvajanju Lokalne razvojne strategija u ribarstvu za područje FLAG-a,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako Statutom nije drukčije propisano,
 • bira i razrješava druga tijela FLAG-a, ako statutom nije drukčije propisano,
 • imenuje i razrješava dužnosti likvidatora,
 • imenuje članove posebnog arbitražnog tijela između članova FLAG-a za rješavanje sporova/sukoba interesa,
 • rješava žalbe protiv odluke Upravnog odbora,
 • nadzire rad Upravnog odbora,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga, kao i o isključenju FLAG-a iz saveza, zajednica, mreža i drugih oblika povezivanja,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi odluku o visini i načinu plaćanja godišnje članarine,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanje, spajanje i podjela),
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Sastav Upravnog odbora FLAG-a broji ukupno 11 članova sa zamjenicima koji su izraz potrebe za predstavljanjem raznolikog članstva. Tako su JLS predstavljeni s 2 člana (18 %), dok su gospodarski sa 5 (45%), a civilni sektor sa 4 člana (37%). 3 članica je ženskog spola (27%), dok je muški spol zastupljen s njih 8 (73%). Struktura članstva Upravnog odbora reprezentativna je i s aspekta prostornog rasporeda prema JLS na prostoru obuhvata FLAG-a pa su 7 člana s područja Grada Labina, 2 s područja Općine Raša, 1 s područja Općine Kršan i 1 s područja Općine Sveta Nedelja. Izmjenama i dopunama Statuta koje su usvojene 20. travnja 2016. g. na Skupštini LAGUR-a, svaki član Upravnog odbora ima svog zamjenika iz istog sektora.

Zamjenici članova Upravnog odbora sudjeluju u radu odbora u slučaju spriječenosti člana, a važnu ulogu imaju i u svrhu izbjegavanja sukoba interesa prilikom odlučivanja o odabiru projekta.

Sukladno članku 32. Statuta Upravni odbor:

 • podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • podnosi Skupštini godišnje financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu;
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i plana rada;
 • brine o informiranju članstva i javnosti;
 • izvršava odluke Skupštine;
 • odlučuje o uspostavljanju i imenuje članove radnih skupina određujući njihove mandate;
 • priprema i utvrđuje prijedloge Statuta i drugih akta FLAG-a;
 • donosi odluku o primanju, odnosno ne primanju u redovno članstvo;
 • odlučuje o isključenju člana iz FLAG-a;
 • usklađuje rad članova i organizira djelovanje FLAG-a u cjelini;
 • predlaže Skupštini udruživanje u saveze, zajednice, mreže, koordinacije ili druge oblike udruživanja;
 • uređuje i organizira nakladničku i informativnu djelatnost;
 • obavlja druge poslove koje odredi Skupština, odnosno koje zahtijeva redovno funkcioniranje FLAG-a ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Predsjednik FLAG-a Alba je osoba ovlaštena za zastupanje FLAG-a, te obavlja izvršne funkcije i druge poslove određene Statutom. Predsjednik zastupa, rukovodi i predstavlja FLAG u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima te odlukama Skupštine i Upravnog odbora. Predsjednika bira iz svojih redova Skupština na mandat od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu dužnost.

Predsjednik:

 • zastupa i predstavlja FLAG,
 • odgovara za zakonitost rada FLAG-a,
 • vodi poslove FLAG-a sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun FLAG-a,
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine,
 • saziva, predsjeda sjednicama i rukovodi radom Upravnog odbora,
 • priprema nacrt godišnjeg Programa rada i Financijski plan te nacrt izvještaja o radu i financijskom poslovanju FLAG-a,
 • priprema i predlaže nacrt Statuta i/ili izmjena i dopuna Statuta te drugih akata i utvrđuje njihov prijedlog koji se podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine i Upravnog odbora,
 • priprema materijale potrebne za sastanke Upravnog odbora, vodi zapisnike sa sastanaka Upravnog odbora i arhivu,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene Statutom Udruge, zakonom i aktima FLAG-a, te poslove koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor.

Predsjednik FLAG-a Alba je Robert Mohorović, v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte Grada Labina. Osim formalnog obrazovanja (VSS), aktivno sudjeluje u izvođenju raznih razvojnih projekata financiranih  od Europske unije i nadležnih Ministarstva.

Voditelj FLAG-a Alba je uz predsjednika, osoba ovlaštena za zastupanje FLAG-a, te obavlja sljedeće poslove:

 • vodi popis članova,
 • ogovara za zakonitost rada FLAG-a,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Udruga,
 • priprema materijale o kojima Skupština raspravlja,
 • poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • brine o funkcioniranju ureda Udruge,
 • koordinira izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za područje FLAG-a,
 • brine o provedbi Lokane razvoje strategije u ribarstvu za područje FLAG-a,
 • donosi odluke o sudjelovanju u projektima i programima Udruge,
 • izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri čemu brine o namjeni i pravilnostima korištenja tih sredstava,
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Voditeljica FLAG-a Alba je Mirela Faraguna, a funkciju Voditeljice obnaša na mandat od četiri (4) godine.