Članovi

FLAG je pravno oformljen kao udruga sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14), broji 32 člana s područja 5 jedinica lokalne samouprave. Partnerski odnos, prava i obveze članova, te način provedbe partnerskog odnosa između članova FLAG-a regulirane su odredbama Statuta  FLAG-a „Alba“.

Tako je člankom 7. Statuta određeno da FLAG djeluje kao neprofitna pravna osoba koja je upisana u Registar udruga RH, te čl. 13. propisuje da redovnim članovima  FLAG-a mogu postati fizičke i pravne osobe koje dolaze iz tri sektora u društvu – javni, civilni i gospodarski, poštujući CLLD pristup.

Redovni član  FLAG-a mora imati prebivalište, odnosno sjedište ili podružnicu na području  FLAG-a. Članstvo u FLAG-u je dobrovoljno, a odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor FLAG-a na temelju pisanog zahtjeva. Svi redovni članovi FLAG-a čine Skupštinu.