Kako postati član FLAG-a Alba?

Član  FLAG-a Alba može biti fizička i pravna osoba. Članstvo u FLAGU-u je dobrovoljno, a može biti redovito i počasno. Redovitim članom  FLAG-a može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za sudjelovanje u aktivnostima  FLAG-a. Redovni članovi FLAG-a moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području djelovanja FLAG-a Alba(Grad Labin, Općina Kršan, Općina Pićan, Općina Raša i Općina Sveta Nedelja).
Počasni članovi FLAG-a mogu postati pravne ili fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj FLAG-a.

Ukoliko želite postati član FLAG-a  Alba učinite sljedeće:

 1. Pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Osim Pristupnice potrebno je i:

 • Za fizičke osobe kopija osobne iskaznice, te kratki iskaz interesa za članstvom u  FLAG-u Alba;
 • Za obrte potrebna je kopija osobne iskaznice vlasnika obrta te kopija Izvadaka iz obrtnog registra;
 • Za pravne osobe potreban je izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu i kopija osobne iskaznice zakonskog zastupnika odnosno predstavnika pravne osobe, a ukoliko pravnu osobu u FLAG-u ne predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje, potrebno je donijeti odluku o imenovanju predstavnika od strane osobe ovlaštene za zastupanje;
 • Za pravne osobe udruge ili zadruge potrebna je odluka Skupštine o pristupanju FLAG-u Alba i kopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje udruge ili zadruge, a ukoliko udrugu ili zadrugu u FLAG-u ne predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje, potrebno je donijeti odluku o imenovanju predstavnika od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Pristupnicu sa dodatnom dokumentacijom dostavite:

 1. osobno u ured FLAG-a Alba na adresi Rudarska 1, Labin, II kat
 2. poštom na adresu: FLAG-a Alba, Rudarska 1, 52 220 Labin
 3. elektronskom poštom skeniranu dokumentaciju na info@lagur-alba.hr

Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor FLAG-a Alba.

Prava i obveze redovnih članova FLAG-a Alba su da:

 • aktivno sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa Udruge;
 • odlučuju o sredstvima i imovini Udruge i drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i drugim aktima;
 • dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva;
 • sudjeluju u aktivnostima od zajedničkog interesa;
 • provode zajednički dogovorene aktivnosti;
 • biraju i budu birani u tijela Udruge;
 • budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu Udruge i njegovih tijela te financijskom poslovanju Udruge;
 • redovito plaćaju članarinu u visini o kojoj odluči Skupština;
 • čuvaju i promiču ugled Udruge;
 • sudjeluju u radu radnih grupa;
 • promoviraju aktivnosti Udruge;
 • daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela;
 • se pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata Udruge.