Naš tim

Stručni tim  FLAG-a Alba obavlja sljedeće poslove:

  • vodi administrativno i materijalno-financijsko poslovanje;
  • priprema i kandidira projekte za korištenje svih oblika sredstava iz fondova Europske unije i nacionalnih izvora;
  • komunicira i surađuje sa resornim ministarstvima, međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave na području FLAG-a i jedinicama regionalne samouprave, razvojnim agencijama, mrežama i drugim institucijama u okviru implementacije odobrenih projekata  FLAG-a Alba;
  • prati zakonske regulative vezane uz razvojne mogućnosti  FLAG-a i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 te CLLD pristupa kojeg karakterizira lokalni razvoj pod vodstvom zajednice
  • informira subjekte koji djeluju u okviru FLAG-a, savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi njihove projektne dokumentacije;
  • vodi evidenciju članstva FLAG-a;
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština, Upravni odbor i druga tijela FLAG-a.
Mirela Faraguna

Mirela Faraguna

MAG.OEC.
Voditeljica FLAG-a Alba

mirela@lagur-alba.hr
Andrea Muškinja

Andrea Muškinja

SAVJETNICA ZA PROVEDBU LRSR FLAG-a ALBA

andrea@lagur-alba.hr
Alenka Verbanac

Alenka Verbanac

STRUČNA SURADNICA ZA PROVEDBU LRSR FLAG-a ALBA

alenka@lagur-alba.hr