Naš tim

Stručni tim LAGUR-a „Alba“ obavlja sljedeće poslove:

  • vodi administrativno i materijalno-financijsko poslovanje;
  • priprema i kandidira projekte za korištenje svih oblika sredstava iz fondova Europske unije i nacionalnih izvora;
  • komunicira i surađuje sa resornim ministarstvima, međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave na području LAGUR-a i jedinicama regionalne samouprave, razvojnim agencijama, mrežama i drugim institucijama u okviru implementacije odobrenih projekata LAGUR-a „Alba“;
  • prati zakonske regulative vezane uz razvojne mogućnosti LAGUR-a i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 te CLLD pristupa kojeg karakterizira lokalni razvoj pod vodstvom zajednice
  • informira subjekte koji djeluju u okviru LAGUR-a, savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi njihove projektne dokumentacije;
  • vodi evidenciju članstva LAGUR-a;
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština, Upravni odbor i druga tijela LAGUR-a.
Mirela Faraguna

Mirela Faraguna

MAG.OEC.
Voditeljica LAGUR-a „Alba“

mirela@lagur-alba.hr
Andrea Muškinja

Andrea Muškinja

SAVJETNICA ZA PROVEDBU LRSR LAGUR-A ALBA

andrea@lagur-alba.hr
Paola Kamenar Brezac

Paola Kamenar Brezac

STRUČNA SURADNICA ZA PROVEDBU LRSR LAGUR-A ALBA

paola@lagur-alba.hr