FLAG Alba Natječaji

zatvoreni natječaji

FLAG natječaj za provedbu mjere 3.1.1. Ulaganja u objekte i prostore za prodaju ribe i drugih morskih proizvoda te u razvoj kratkih lanaca opskrbe

Objava: 23/09/2020

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 23. rujna 2020. godine objavljuje 3. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 3.1.1. Ulaganja u objekte i prostore za prodaju ribe i drugih morskih proizvoda te u razvoj kratkih lanaca opskrbe iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu  (u daljnjem tekstu: LRSR) 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

 

FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 2.2.1. POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKE/MARITIMNE TRADICIJE I BAŠTINE TE PROMICANJA ODRŽIVOG RIBARSTVA I AKVAKULTURE RIBARSTVENOG PODRUČJA FLAG-A

Objava: 23/07/2020

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 23. srpnja 2020. godine objavljuje 2. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG-područja.

Područje FLAG-a Alba obuhvaća područje Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 400.000,00 EUR odnosno 2.967.800,00 HRK.

Najviši iznos javne potpore po projektu: 350.000,00 EUR odnosno 2.596.825,00 HRK

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR odnosno 7.419,50 HRK

Prijavitelji mogu biti: Jedinice lokalne samouprave, pravne osobe u vlasništvu JLS-a, pravne osobe u pretežitom vlasništvu JLS-a, odgojno-obrazovne ustanove, turističke zajednice, udruge, javne ustanove, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt izvan sektora ribarstva i akvakulture.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG natječaja su:
1. Aktivnosti pripreme i provedbe društvenih, gastronomskih, kulturnih i natjecateljskih događanja u području ribarske/maritimne tradicije i baštine te u području održivog ribarstva i akvakulture
– aktivnosti mogu uključivati održavanje manifestacija, festivala, fešti, sajmova, natjecanja, regata, izložbi i drugo.

2. Aktivnosti pripreme i provedbe edukacije o ribarskoj/maritimnoj tradiciji i baštini ili o održivom ribarstvu i akvakulturi
– aktivnosti mogu uključivati obuke, mentorstva, treninge, savjetovanja, radionice, stručne skupove, seminare, tečajeve i sl.
– aktivnosti mogu uključivati medijske kampanje, javna događanja, javna predstavljanja vezana uz temu ribarske/maritimne tradicije i baštine te o održivom ribarstvu i akvakulturi

3. Aktivnosti oživljavanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti u području ribarske/maritimne tradicije i baštine
– aktivnosti mogu uključivati građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje malih ribarskih i/ili maritimnih „muzeja“ i/ili tematskih i/ili edukativnih i/ili interpretacijskih/multimedijalnih centara i/ili tematskih ruta i/ili dječjih igrališta i/ili info punktova i sl.
– aktivnosti restauracije predmeta/objekata/plovila i sl. vezanih uz lokalnu ribarsku/maritimnu baštinu
– digitalizacija u području ribarske/maritimne tradicije i baštine i/ili uvođenje inovativnih sustava interpretacije (IKT rješenja) i sl.,
– aktivnosti mogu uključivati izradu promotivnih i dokumentarnih filmova o ribarenju i tradiciji ribarstva na području, izradu knjiga, izrada slikovnica prilagođenih djeci predškolske i školske dobi, publikacija, brošura, vodiča i sl. radi diseminacije znanja, vještina, načina ponašanja i običaja
– aktivnosti mogu uključivati izradu relevantnih studija i dokumenata; provedbu istraživanja u području ribarske/maritimne tradicije i baštine te aktivnosti izrade i provedbe sustava praćenja i vrednovanja modela o dobrom upravljanju ribarskom/maritimnom tradicijom i baštinom te u području održivog ribarstva i akvakulture na FLAG području.

4. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
– Aktivnosti izrade audio/vizualnih materijala, dizajn logotipa projekta i/ili manifestacije i/ili događanja i sl., izrada i tisak promidžbenih materijala (pr. roll up, bannera, letci, brošure, prospekti, pehari, medalje, posteri, plakati i sl.), izrada aplikacija, softwera-a, programa i sl. u svrhu promidžbe i vidljivosti; troškovi medijskog oglašavanja i vidljivosti; izrada web stranice, stranice na društvenim mrežama, i drugi troškovi povezani s promidžbom i vidljivošću.

Prijave projekata se podnose od dana 21.08.2020., a najkasnije do dana 29.09.2020 na adresu: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba, Rudarska 1, 52 220 Labin.

1 2 Next › Last »