Objava: 05/05/2022

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 5.svibnja 2022. godine objavljuje  osmi  FLAG  natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere  4.2.1. Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja  za provedbu M.4.2.1- 8/22

Predmet ovog FLAG natječaja je dodjela javne potpore za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog FLAG natječaja su :

  • Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata ili prostora sustavima za edukaciju/informiranje te sustavima/opremom za odlaganje otpada iz mora i priobalja, s naglaskom na održiva rješenja odlaganja otpada na plažama;
  • Aktivnosti čišćenja morskog okoliša i obalnih područja FLAG-a;
  • Edukacijsko-informativne aktivnosti o zaštiti morskog okoliša, biološkoj raznolikosti mora i priobalja i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša
  • Aktivnosti istraživanja podmorja te ispitivanja i praćenja kakvoće mora u svrhu izrade znanstveno-stručnih studija ili publikacija za potporu održivom razvoju ribarstva i akvakulture na području FLAG-a;
  • Aktivnosti recikliranja otpada i stvaranje inovativnih proizvoda iz otpada prikupljenog iz mora i priobalja;
  • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 4.2.1. su trgovačka društva ili obrti u sektoru ribarstva ili akvakulture te izvan sektora ribarstva i akvakulture, jedinice lokalne samouprave i pravna osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, udruge, javne ustanove i lučka uprava.

Nositelj projekata se može prijaviti na FLAG natječaj samostalno ili u partnerstvu.

Najveći broj partnera u jednom projektu je četiri (4) (nositelj projekta i tri partnera).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za Mjeru 4.2.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 652.878,53 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 500,00 EUR u protuvrijednosti u HRK

Najviši iznos javne potpore po projektu: 45.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK

Prijave projekata podnose se od 23. svibnja 2022. godine, a najkasnije do 30. lipnja 2022. godine na adresu: FLAG Alba, Rudarska 1, 52220 Labin.

Tekst FLAG natjecaja_FLAG M 4.2.1

Pitanja i odgovori


Rezultati