Objava: 05/05/2022

Izmjena FLAG obrazaca 12.A. Zahtjev za isplatu  i 12.B. Zahtjev za isplatu-Izjava o izdacima  

Datum objave: 15.01.2023

Uvođenjem eura kao službene valute izmijenjeni su Obrasci 12.A. Zahtjev za isplatu  i 12.B. Zahtjev za isplatu-Izjava o izdacima. Nove obrasce potrebno je koristiti prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu.

NOVI-Obrazac-12.A-Zahtjev-za-isplatu

NOVI-Obrazac-12.B-Zahtjev-za-isplatu-Izjava-o-izdacima-

 

2. Izmjena FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 4.2.1. Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja, M 2.2.1.- 8/21
Datum objave: 22.09.2022.

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 22. rujna  2022. godine donio 2. izmjenu FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 4.2.1. Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja

Izmjena FLAG natječaja odnosi se na povećanje ukupno raspoloživih sredstava javne potpore sa iznosa 652.878,53HRK na iznos 691.687,50HRK.

Tekst FLAG natjecaja_FLAG M 4.2.1 – sa tc

Tekst FLAG natjecaja_FLAG M 4.2.1 – bez tc

1. izmjena FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 4.2.1. Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja, M 2.2.1.- 8/21

Datum objave: 28. lipnja 2022.

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 28. lipnja  2022. godine donio 1. izmjenu FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 4.2.1. Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja

Izmjena FLAG natječaja odnosi se na produženje krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Izmjenom natječaja novi rok za podnošenje prijava projekta je 29. srpanj 2022.godine.

Tekst FLAG natjecaja_FLAG M 4.2.1 –  bez

Tekst FLAG natjecaja_FLAG M 4.2.1 – sa tc

______________________________________________________________________________________

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 5.svibnja 2022. godine objavljuje  osmi  FLAG  natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere  4.2.1. Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja  za provedbu M.4.2.1- 8/22

Predmet ovog FLAG natječaja je dodjela javne potpore za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog FLAG natječaja su :

  • Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata ili prostora sustavima za edukaciju/informiranje te sustavima/opremom za odlaganje otpada iz mora i priobalja, s naglaskom na održiva rješenja odlaganja otpada na plažama;
  • Aktivnosti čišćenja morskog okoliša i obalnih područja FLAG-a;
  • Edukacijsko-informativne aktivnosti o zaštiti morskog okoliša, biološkoj raznolikosti mora i priobalja i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša
  • Aktivnosti istraživanja podmorja te ispitivanja i praćenja kakvoće mora u svrhu izrade znanstveno-stručnih studija ili publikacija za potporu održivom razvoju ribarstva i akvakulture na području FLAG-a;
  • Aktivnosti recikliranja otpada i stvaranje inovativnih proizvoda iz otpada prikupljenog iz mora i priobalja;
  • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 4.2.1. su trgovačka društva ili obrti u sektoru ribarstva ili akvakulture te izvan sektora ribarstva i akvakulture, jedinice lokalne samouprave i pravna osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, udruge, javne ustanove i lučka uprava.

Nositelj projekata se može prijaviti na FLAG natječaj samostalno ili u partnerstvu.

Najveći broj partnera u jednom projektu je četiri (4) (nositelj projekta i tri partnera).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za Mjeru 4.2.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 652.878,53 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 500,00 EUR u protuvrijednosti u HRK

Najviši iznos javne potpore po projektu: 45.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK

Prijave projekata podnose se od 23. svibnja 2022. godine, a najkasnije do 30. lipnja 2022. godine na adresu: FLAG Alba, Rudarska 1, 52220 Labin.

Tekst FLAG natjecaja_FLAG M 4.2.1

Pitanja i odgovori