Objava: 01/09/2022

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba objavljuje danas, 1. rujna 2022. godine, FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture.

Predmet natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća  u sektoru ribarstva i marikulture.

 

Svrha natječaja je dodjela potpore u sektoru ribarstva i marikulture za ulaganja kao što su nabava opreme, specijaliziranih dostavnih vozila-hladnjače, radare, GPS te ostale potrebne opreme, nabava informacijsko-komunikacijskih alata te za marketinške aktivnosti projekta i ostale aktivnosti povezane s ulaganjem koje doprinose ostvarenju ciljeva iz odobrene LRSR.

 

Nositelj projekta mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenik povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu te nositelj projekta mora imati sjedište ili podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Alba.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za Mjeru 1.1.1. na ovom FLAG natječaju iznosi  40.000,00 HRK.

 

Najviši iznos javne potpore po projektu: 5.000 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Prijave projekata se podnose od  05. rujna 2022. godine, a najkasnije do 07. listopada 2022. godine na adresu: FLAG Alba, Rudarska 1, 52220 Labin.

Natječaj sa svim prilozima i obrascima dostupan je na stranici FLAG Alba na sljedećem linku:

http://flagalba.hr/novosti/otvoren-flag-natjecaj-za-provedbu-mjere-1-1-1-ulaganja-u-jacanje-konkurentnosti-mikro-malih-i-srednjih-poduzeca-u-sektoru-ribarstva-i-marikulture-m-1-1-1-10-22/?preview_id=2301&preview_nonce=d0257536be&_thumbnail_id=-1&preview=true