Objava: 16/11/2020

U Narodnim novinama broj 125/2020 su objavljeni Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

U Narodnim novinama broj 125/2020 su objavljeni:
1) Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova
U navedenom pravilniku definirana su područja s posebnom regulacijom ribolova s područja Istarske županije posebno spominju:
• posebni rezervat u moru Limski zaljev kao i ribolov radi zaštite uzgajališta školjkaša od predatora u posebnim rezervatima u moru,
• posebna staništa akvatorij ušća rijeke Dragonje,
• akvatorij ušća rijeke Mirne (Tarska uvala),
• akvatorij ušća rijeke Raše i
• uvala Šćuza u Medulinskom zaljevu.
Ušće rijeke Raše- Članak 21.
(1) Akvatorij ušća rijeke Raše je omeđen spojnicama rt Ubac – rt Mulac – rt Puntal – uvala Rupa.
(2) Dozvoljeno je u akvatoriju ušća rijeke Raše obavljanje ribolova udičarskim alatima, vršama za lov ribe, ostima s i bez upotrebe osvjetljenja, jednostrukim mrežama stajaćicama minimalne veličine oka mrežnog tega 64 mm i maksimalne duljine 800 metara te trostrukim mrežama stajaćicama siparama minimalne veličine oka središnjeg tega od 64 mm i maksimalne duljine 500 metara.
(3) Zabranjeno je u akvatoriju ušća rijeke Raše obavljanje ribolova:
– jednostrukim mrežama stajaćicama od 16. svibnja do 14. listopada
– trostrukim mrežama stajaćicama od 16. svibnja do 31. siječnja.
(4) Mreže stajaćice iz stavka 2. ovoga članka smiju se koristiti samo na doček.
2) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru