Objava: 25/03/2020

U Narodnim novinama br. 35/2020 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru.

Izmjena pravilnika je u sljedećem:

 1. ukoliko nema ribolovnog napora za cijeli mjesec, a povlastica nije pohranjena u Ministarstvu, onda treba jednom mjesečno, a najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, ispunjeni očevidnik dostaviti Ministarstvu
 2. Očevidnik se dostavlja Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva poštom preporučeno, osobnom dostavom ili elektroničkom poštom. NEMA VIŠE DOSTAVE FASKOM I NEMA OBAVEZE DOSTAVE originala očevidnika poštom preporučeno ili osobnom dostavom.
 3. Izvješća se mogu dostaviti i elektroničkom poštom (ili poštom preporučeno ili osobnom dostavom) najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
 4. Očevidnici i izvješća o ulovu se dostavljaju elektroničkom poštom Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva Ministarstva koja je izdala povlasticu za gospodarski ribolov odnosno mali obalni ribolov kako slijedi:
 1. Očevidnici i izvješća o ulovu koji se dostavljaju elektroničkom poštom u nazivu poruke e-pošte moraju imati upisan točan naziv registarske oznake plovila.
 2. Ukoliko dostavljeni očevidnik/izvješće nije čitljiv, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika smatra se da očevidnik odnosno izvješće nije vođeno
 3. U slučaju elektroničkog bilježenja i dostave podataka putem e-očevidnika ili mobilne aplikacije nije dopuštena dostava podataka putem tiskanih obrazaca očevidnika, odnosno izvješća

 

PROČIŠĆENI TEKST:

 

Način vođenja podataka

Članak 7.

(1) Ovlaštenici povlastice odnosno mali obalni ribari su obvezni:

 1. pravovremeno i dnevno unositi podatke o količini ulova, iskrcanim i prekrcanim količinama i ribolovnom naporu u očevidnik sukladno uputama za popunjavanje očevidnika,
 2. pravovremeno i dnevno unositi podatke o količini ulova i ribolovnom naporu i iskrcaju u izvješće sukladno uputama za popunjavanje izvješća,
 3. unositi podatke o izvaganom iskrcanom ulovu ribe i/ili drugih morskih organizama,
 4. osigurati da u izvješću podatak o polasku u ribolov mora biti upisan pri isplovljenju plovila iz luke, a ostali podaci u izvješću odmah nakon iskrcaja ulova ribe i/ili drugih morskih organizama iz plovila na iskrcajnom mjestu,
 5. osigurati da podaci uneseni u očevidnik i izvješće budu čitljivi i neizbrisivi,
 6. osigurati da se uneseni podaci ne brišu ili mijenjaju, već da se pogrešno unesen podatak precrta jednom linijom te se unese pravi podatak, uz vlastoručni potpis ovlaštenika povlastice ili zapovjednika plovila,
 7. u roku od 48 sati od završetka iskrcaja ribe dostaviti original očevidnika Ministarstvu, a ostale preslike prvom kupcu,
 8. jednom mjesečno ispunjeno izvješće dostaviti Ministarstvu,
 9. jednom mjesečno, a najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, ispunjeni očevidnik dostaviti Ministarstvu ukoliko nemaju ribolovni napor za cijeli mjesec, a nisu pohranili povlasticu u Ministarstvu,
 10. ukoliko imaju ribolovni napor, a nemaju ulova, dostaviti original očevidnika sa sljedećim originalom očevidnika kada imaju zabilježen ulov Ministarstvu,
 11. osigurati da podaci o izvaganom iskrcanom ulovu ne odstupaju više od 10% za svaku vrstu u odnosu na procijenjeni ulov,
 12. osigurati da se podaci o količini ulova upišu za svaku vrstu ukoliko ulov određene vrste iznosi više od 5 kilograma, dok se one vrste čiji je ulov ispod 5 kilograma upisuju pod ostali ulov,
 13. iznimno od odredbe točke 12. stavka 1. ovoga članka, osigurati da se podaci o količini ulova upišu za svaku vrstu navedenu u Tablici 3. Uputa za popunjavanje očevidnika, neovisno o količini ulova,
 14. osigurati da se podaci o slučajnom ulovu osjetljivih vrsta kitova, tuljana, hrskavičnjača, morskih ptica i morskih kornjača upisuju sukladno uputama iz Priloga ovoga Pravilnika,
 15. osigurati da podaci o iskrcanim i prekrcanim količinama budu točni te upisani za svaku vrstu posebno,
 16. osigurati da se u očevidnik i izvješće upisuju ribolovne zone i ribolovne podzone Republike Hrvatske, a u očevidnik i drugi potrebni podaci o poziciji plovila i zemljopisnom području ribolova (GFCM/FAO zona, statistički pravokutnik, i dr.) sukladno uputama iz Priloga ovoga Pravilnika,
 17. ispunjene obrasce očevidnika odnosno izvješća čuvati pet godina.

 

(2) Očevidnik se ispunjava u najmanje tri primjerka, tako da se original dostavlja Ministarstvu, zadnju presliku ovlaštenik povlastice zadržava u knjizi za osobnu evidenciju, a ostale preslike dostavlja prvom kupcu, ovisno o broju prvih kupaca kojima se ulov prodaje.

(3) Očevidnik se dostavlja Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva Ministarstva (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) poštom preporučeno, osobnom dostavom, odnosno faksom ili elektroničkom poštom, uz obvezu dostave originala očevidnika poštom preporučeno ili osobnom dostavom, najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Izvješće se ispunjava u dva primjerka tako da se original dostavlja Ministarstvu, presliku izvješća u knjizi ovlaštenik povlastice ili mali obalni ribar zadržava za osobnu evidenciju, a u slučaju prodaje informaciju o CFR broju plovila i broju izvješća o ulovu je dužan dostaviti prvom kupcu.

(5) Ovlaštenik povlastice i mali obalni ribar ima obvezu dostaviti original izvješća Upravi ribarstva poštom preporučeno ili elektroničkom poštom ili osobnom dostavom najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(6) Očevidnici i izvješća o ulovu se dostavljaju elektroničkom poštom Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva Ministarstva koja je izdala povlasticu za gospodarski ribolov odnosno mali obalni ribolov kako slijedi:

 1. Očevidnici i izvješća o ulovu koji se dostavljaju elektroničkom poštom u nazivu poruke e-pošte moraju imati upisan točan naziv registarske oznake plovila.

 

Unos podataka

Članak 8.

(1) Podatke o gospodarskom ribolovu mora unositi osoba odgovorna za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, a podatke o malom obalnom ribolovu mora unositi ovlaštenik povlastice za mali obalni ribolov.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su u očevidnik i izvješće unositi i dostavljati cjelovite i točne podatke o gospodarskom i malom obalnom ribolovu.

(3) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u očevidnik i izvješće pravovremeno ne unose cjelovite i točne podatke, dostave nečitljive očevidnike i/ili izvješća o ulovu, odnosno ne dostavljaju u propisanom roku podatke o gospodarskom i malom obalnom ribolovu, o čemu moraju imati valjan dokaz, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika smatra se da očevidnik odnosno izvješće nije vođeno.

 

Elektroničko bilježenje i način dostave podataka o ribolovu

Članak 10.

(1) Prije svakog polaska ribarskog plovila iz luke zapovjednik plovila dužan je provjeriti ispravnost e-očevidnika.

(2) U slučaju neispravnosti e-očevidnika zapovjednik ribarskog plovila je dužan prijaviti kvar Ribarskom monitoring centru te je podatke iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije dužan bilježiti i dostavljati drugim elektroničkim sredstvima.

(3) Način bilježenja i dostave podataka iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije putem e-očevidnika ili u slučaju kvara putem drugih elektroničkih sredstava te sam način prijave kvara opisani su na mrežnim stranicama Ministarstva.

(4) Način bilježenja i dostave podataka iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije te izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu putem mobilne aplikacije opisani su na mrežnim stranicama Ministarstva.

(5) Troškove nabave e-očevidnika, njegovu instalaciju i deinstalaciju na ribarsko plovilo i održavanje, te troškove nabave mobilne aplikacije snosi Ministarstvo.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, troškove instalacije, deinstalacije, popravaka i održavanja e-očevidnika zbog štete prouzročene nepažljivim rukovanjem ili oštećenjem snosi vlasnik ribarskog plovila.

(7) Nakon instalacije e-očevidnika na ribarskom plovilu, između Ministarstva i vlasnika ribarskog plovila sklapa se ugovor o korištenju.

(8) U slučaju elektroničkog bilježenja i dostave podataka putem e-očevidnika ili mobilne aplikacije nije dopuštena dostava podataka putem tiskanih obrazaca očevidnika, odnosno izvješća.